Palvelumme

Olemme kokonaisvaltaisesti palveleva tilitoimisto ja toimistomme palvelut ovat muokattavissa jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Palvelumme ovat saatavilla myös sähköisesti. Käytössä olevat nykyaikaiset suomalaiset järjestelmämme voidaan lisäksi liittää osaksi asiakkaan tietojärjestelmää. Asiakas voi tehdä myös osan taloushallinnon asioista itse käyttäen pilvipalveluna Vesamasa Oy:n järjestelmiä, esimerkiksi tälläisiä asioita ovat ostolaskujen maksaminen ja myyntilaskutus.

Taloushallintopalvelun laajuudesta riippumatta palvelemme jokaista asiakastamme samalla tarkkuudella, täsmällisyydellä ja tehokkuudella.

Palvelemme myös englannin ja ruotsin kielellä.

Yhteistyöverkostossamme HT ja KHT -tilintarkastajia, kiinteistöarvioijia, lakimiehiä sekä asianajajia.

Vesamasa Oy on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsentoimisto ja käyttää Taloushallintoliiton suosittamaa laatujärjestelmää.

kumppanisi arjessa

Palvelemme asiakkaitamme kaikilla taloushallinnon aloilla asiakkaan haluamalla tavalla

Kirjanpito ja verot

 • Kirjanpito, myös konserni- ja grynderikirjanpito
 • Kausiveroilmoitukset, verotilin hoitaminen ja verojen tilitykset
 • Kustannuspaikka- ja projektiseuranta
 • Asiakaslaskutus ja myyntireskontra, myös sähköinen laskutus
 • Ostoreskontra ja maksuliikenne, myös täysin sähköisenä ostolaskujen kierrätys ja kuittien käsittely
 • Tilinpäätössuunnittelu ja tilinpäätökset
 • Verosuunnittelu, veroilmoitukset ja verolaskelmat, myös osakkaille
 • Budjetit, kassavirta- ja rahoituslaskelmat sekä rahoitushakemukset
 • Hallinnon asiakirjojen laadinnat
 • Maestro sähköisten taloushallinnon järjestelmien yhteiskäyttäminen
 • Täysin sähköinen taloushallinto pilvipalveluna

 

Palkkahallinto

 • Palkkahallinto, sisältäen tulorekisteri-ilmoitukset, tukihakemukset, Kela-hakemukset ja palkkojen maksamiset palkansaajille sekä vero-, ay- ja työeläkelaitosten tilitykset

Neuvonta

 • Aloittaville yrityksille yritysmuodon valinnassa avustaminen, neuvonta ja perustamispapereiden laadinta, näissä asioissa kannattaa olla yhteydessä ennen perustamista
 • Yhtiömuodon muutokset, sulautumiset, jakautumiset, lopettamiset sekä kaupparekisteriasiat kokonaisuudessaan
 • Arvonmääritykset, omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
 • Yleiset taloushallinnon neuvontapalvelut

Kirjanpito ja taloushallinto – 

                  yritystoiminnan kivijalka

 

kirjanpito: mitä ja miksi?

Kirjanpidon tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yritykselle itselleen. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuuden, tase kertoo muun vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Kirjanpidon perusteella tai sen lukuja hyödyntäen tehdään myös  muuta yrityksen toimintaa palvelevaa laskentaa – kassavirtalaskelmia ja -ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia ja niin edelleen.

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen taloudesta ja tilasta myös ulkoisille sidosryhmille. Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös julkaistaan Kaupparekisterissä, jolloin luvut ovat rahoittajien, yrityksen tavarantoimittajien ja myös kilpailijoiden käytössä. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jolla ei ole velvollisuutta julkaista tilinpäätöstään, joutuu sen joka tapauksessa esittämään hakiessaan rahoitusta pankista. Yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoitukset pohjautuvat myös kirjanpidon lukuihin.

verotus

Tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta saadaan tiedot yrityksen tuloveroilmoituksen täyttämiseen. Verotusta varten kirjanpidossa seurataan erikseen mm. edustuskuluja, arvonalennusten kuluksi kirjaamisia, verovelvollisen yksityisottoja, perheenjäsenten palkkoja, jne.

Verosuunnittelulla on myös tärkeä merkitys yritykselle. Verosuunnittelu on edullisimman verotuksellisen vaihtoehdon etsintää. Suunnitteluajan on mielellään oltava pitempi kuin yksi verovuosi. Verosuunnittelussa pohditaan esimerkiksi yhtiömuotoihin ja voitonjakoon liittyviä kysymyksiä.

tositteet kirjanpidon pohjana

Kirjanpitolain 2:5§  sanoo tositteista seuraavasti:

Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja järjestelmällisesti numeroituun tai vastaavalla tavalla yksilöityyn tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Liiketapahtuman, tositteen ja kirjauksen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen avulla.

Tositteesta pitää käydä selkeästi ilmi, mitä on ostettu ja myyty. Toimitus- ja vastaanottoaika tarvitaan, jotta kirjaukset ja arvonlisäverot saadaan kohdistettua oikealle tilikaudelle ja kuukaudelle.

kirjanpitovelvollisuus

Velvoitteet kirjanpidon pitämiseen ja tilinpäätöksen julkistamiseen riippuvat yrityksen koosta ja yritysmuodosta.

Mitä suurempi yritys, sitä vaativammat ovat myös kirjanpito- ja erityisesti tilinpäätösvaatimukset. Näitä vaatimuksia ajatellen yritykset ryhmitellään seuraaviin kokoluokkiin: mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys ja suuryritys.

kahdenkertainen kirjanpito

Kirjanpito toteutetaan yleensä ns. kahdenkertaisena kirjanpitona. Näin syystä, että käytettävissä olevat kirjanpito-ohjelmat on yleensä rakennettu niin, että liiketapahtumat viedään ohjelmaan kahdelle kirjanpidon tilille – tuloslaskelmaan ja taseeseen päätyville tileille. Esimerkiksi asiakkaan pankkikortilla maksaman tavaran tai palvelun myynti kirjataan myyntitilille, joka päätyy tilinpäätöksessä liikevaihtoon ja myyntiä vastaava maksusuoritus pankkitilille, joka päätyy taseessa yrityksen varoiksi rahoihin ja pankkisaamisiin.

Kahdenkertaista kirjanpitoa ei tarjota yrittäjille yksinomaan sovellusteknisten syiden vuoksi vaan erityisesti siitä syystä, että yrittäjän pitää kirjanpidon perusteella voida jatkuvasti osoittaa ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä. Tämä on yksinkertaisinta toteuttaa, kun kirjanpitoa pidetään kahdenkertaisena. Tällöin laskulla myyty tavara tai palvelu viedään kirjanpidossa myyntitilin lisäksi myyntisaatavien tilille ja laskulla tehdyt tavaroiden tai palveluiden hankinnat oikealle ostotilille ja ostovelkojen tilille. Näin myyntisaatavat ja ostovelat on jatkuvasti osoitettavissa varsinkin, jos laskumäärät ovat myyntien tai ostojen osalta merkittävät, jolloin niiden muulla tavalla tehtävä seuranta on työlästä ja hankalaa.

tilinpäätös

Toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava.

Tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman (mm. varat ja velat). Tuloslaskelmasta ilmenee yrityksen tuloksen muodostuminen tilikaudelta. Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalle syntyisi oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetietovaatimukset on lueteltu kirjanpitoasetuksessa. Liitetietojen laajuus ja sisältövaatimukset määrittyvät yrityksen koon ja yritysmuodon mukaan.

Tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta, jonka mukaan tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava.

Tilinpäätöksessä on esitettävä tuloslaskelmasta, taseesta ja mahdollisesta rahoituslaskelmasta myös vertailutieto edelliseltä tilikaudelta.

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Ota yhteyttä

 

SOITA

puh +358 3 752 8752

Tule käymään

Rautatienkatu 19 A 33
15110 Lahti                                                     puh +358 3 752 8752

OLEMME PAIKALLA

ma – pe 9.00-15.00

Tapauskohtaisesti sovittavissa.

Sähköposti

vesa.viljanen (at) vesamasa.fi